Anunț selecție membru Consiliu de Administrație MIP

ANUNȚ
Consiliul Județean Brașov, în calitate de autoritate publică tutelară pentru S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, anunţă începerea procesului de selecție şi evaluare pentru recrutarea unui membru în Consiliul de Administație, durata va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Evaluarea /selecția se organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape:

 • Etapa I – evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă;
 • Etapa II – evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă.
  Condiţii obligatorii de participare:
  a) Să cunoască foarte bine limba română (scris vorbit),
  b) Să aibă capacitate deplină de exercițiu,
  c) Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, atestat pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de către altă unitate sanitară abilitată
  d) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă : studii economice.
  e) Conform art. 28 alin 3 din OUG nr. 109/2011, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
  f) minimum 5 ani vechime în muncă, din care minumum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri ale acestora;
  g) să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii șapte ani,
  h) să nu se află in conflict de interese care să-l facă incompatibil cu funcția de administrator la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.
  i) să nu fi fost condamnat definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de legea nr. 85/2014 privind privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, săvârșită cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției,
  j) candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016 – declarație pe propria răspundere,
  k) experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al societății și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome – pentru administratorul din partea autorității publice tutelare.
 • Dosarul de participare va contine în mod obligatoriu :
 1. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);
 2. Copie de pe actul de identitate;
 3. Copii de pe documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diploma de licență, master, doctorat și alte cursuri de specializare/perfecționare);
 4. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat. (carnet de munca, adeverință, după caz)
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei de către medicul de familie al candidatului ;
 8. Declarație pe proprie raspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de Administrație al societății – Formularul 1/Formular 1A (pentru administratorul din partea autoritatii publice tutelare)
 9. Declaratie privind neîncadrarea în situația de conflict de interese – Formularul 2
 10. Declarație de consințământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul desfășurării procedurii de selecție – Formular 3.
  Candidaţii incluşi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o declaraţie de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări, care va fi publicată pe paginile de internet ale Consiliului Judeţean Braşov şi S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov.
  Criterii de evaluare/selecție finală a candidaților:
  Dosarul de candidature;
  Matricea profilului de candidat;
  Declarația de intenție a candidatului/interviu bazat pe competenţe.
  Bibliografie:
  • Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
  • Legea nr. 31/1990 – republicată, privind societăţile comerciale cu modificările ulterioare,
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016,
  • Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
  Dosarele de candidatura vor avea specificat postul pentru care se candidează şi se prezintă la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare din cadrul Consiliulu Județean Brașov, B-dul Eroilor nr.5, cu documentele în copie și original pentru conformitate.
  Informații suplimentare puteti obtine la numarul de tel : 0268410777 INT.181,
  Persoana de contact: Belu Gabriela, Consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.
  Data limita pentru depunerea dosarelor: 31.07.2019, ora 16,00