CA

Consiliul de administraţie :

Chelbuță – Ban George – Augustin   – președinte C.V.

Dragomir Liviu – membru C.V.

Magyari Arpad – membru C.V.

Hârşovescu Silviu Ştefan – membru C.V.

Bărbulescu Bogdan Andrei – membru C.V.